Privacybeleid

Dit is de Privacy Policy van Cosmo Zorg BV (hierna te noemen “Cosmo Zorg”, een onderneming met adres Rhoneweg 18, 1043 AH, Amsterdam. Cosmo Zorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75948192. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.cosmozorg.nl.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw persoonsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals derden en zakelijke social media platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van de door u aan ons als zorgverlener voorgelegde kwestie;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website:

 • uw surfgedrag op onze website.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms, zoals LinkedIn;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites; en
 • persoonsgegevens verkregen van derden, zoals een zorgverlener, verzekeraar, juridische of financieel adviseurs.

Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen. Cosmo Zorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de desbetreffende partijen.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht heeft verstrekt tot het leveren van diensten door onze zorgverleners.

Indien u een kwestie in behandeling geeft aan een zorgverlener worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw hulpvraag. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten, al dan niet aan derde partijen.

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Het bijhouden van bestanden voor kwaliteitsdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.

 • Het onderhouden van contact met u.

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor seminars en het toezenden van informatie die u aan ons heeft gevraagd.

 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen wij welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens.

 • Het verbeteren en beveiligen van onze website www.cosmozorg.nl
 • Het maken van gebruikersstatistieken.

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Cosmo Zorg zich met name op baseert zijn:

 • Toestemming.

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.

Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten door onze zorgverleners, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

 • Wettelijke verplichting.

Het bijhouden van bestanden voor kwaliteitsdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.

 • Gerechtvaardigd belang.

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Van een gerechtvaardigd is bijv. sprake bij verwerkingen met als doel:

 • marketing;
 • het werven van opdrachten bij bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben;
 • het managen van bestaande klanten en relaties;
 • het optimaliseren van content;
 • voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die hardware of software bieden, hostingdiensten leveren en/of opslagruimte (via het internet). Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het inzetten, in stand houden en veilig en stabiel houden van onze systemen. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • andere specialisten benodigd bij de behandeling van uw dossier, zoals andere zorgverleners als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming;
 • als een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden;
 • bij een reorganisatie of verkoop van onze onderneming.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden van derden.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld door gebruik van de EU modelcontracten) of indien een specifieke uitzondering van toepassing is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor de uitoefening van onze dienstverlening is vereist of door onze wettelijke bepalingen of regelgeving wordt vereist. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang. Wij passen beveiligingsmaatregelen toe. Voorts zullen wij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u – indien de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming dit vereist –  het recht op informatie over de verwerkingen en tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Houd u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw persoonsgegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact per e-mail via info@cosmozorg.nl

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@cosmozorg.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Als dat onverhoopt niet lukt, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Cosmo Zorg behoudt zich het recht voor om het Privacyreglement te wijzigen. We nodigen u daarom uit het Privacyreglement regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

Het Privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2019.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Cosmo Zorg door een e-mail te sturen naar info@cosmozorg.nl.

Menu